X
تبلیغات
نمونه سوالات علوم پایه دوم راهنمایی

نمونه سوالات علوم پایه دوم راهنمایی
آشنایی با نمونه سوالات علوم

خاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.       گرما یکی از صورت های ......... است.

2.       وقتی ماده ای گرم می شود انرژی ذرات تشکیل دهنده ی آن .......... می یابد .

3.       به مجموعه ی انرژی های ذرات سازنده ی هر ماده ، .......... آن ماده می گویند.

4.       افزایش .......... یک جسم به معنی افزایش انرژِ جنبشی ذرات آن جسم است.

5.       رسانایی گرمایی .......... ، از مواد جامد دیگر بیش تر است.

6.       در انتقال گرما به روش ......... ، قسمتی از ماده که گرم شده به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های دیگر که هنوز گرم نشده اند جای آن را می گیرند.

7.       رسانایی گرمایی جامدات از مایعات .......... است.

8.       علت پیدایش جریان همرفتی در یک ماده ، تغییر در ............ آن ماده است.

9.       چگالی یک جسم با حجم آن جسم نسبت .............. دارد.

10.  در انتقال گرما به روش .............. نیازی به وجود ماده نیست.

11.  پرتوهای .............. خورشید وقتی به جسمی بتابد گرمای بیش تری تولید می کنند.

12.  هر چه ............ یک جسم بیش تر باشد ، مقدار انرژی تابشی منتشر شده از آن هم بیش تراست.

13.  شوفاژ ، محیط اطراف خود را به روش .......... گرم می کند.

14.  مایعات در هنگام تبخیر شدن موجب .......... دمای محیط اطراف خود می شوند.

15.  موتور ............ می تواند در خارج از جو زمین مورد استفاده قرار بگیرد.

16.  جرم یک سانتی متر مکعب از هر ماده را ......... آن ماده می گویند.

17.  واحد اندازه گیری انرژی گرمایی .......... است.

18.  هنگامی که ماده ای گرم می شود حجم آن بیشتر شده ، چگالی آن ........ می شود.

19.  وقتی جسمی در آب قرار می گیرد اگر چگالی آن ............ از چگالی آب باشد در آب فرو می رود واگر چگالی آن .......... از چگالی آب باشد روی آب می ایستد.

20.  در یخچالها از تبخیر مایعی به نام ............... برای سرد کردن محیط داخل آن استفاده می کنند.

21.  سوخت موتور جت .......... است و این موتور ها ........ ندارند.

22.  هر چه فاصله ی مولکول ها ی یک ماده کمتر باشد سرعت انتقال گرما در آن ماده از طریق رسانایی ............ است.

23.  در اثر انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد ، انرژی درونی جسم گرم ........ و انرژی درونی جسم سرد .............می یابد.

24.  دستگاهی که انرژی گرمایی را به مکانیکی تبدیل می کند ......... نام دارد.

 

جملات صحیح را با حرف (ص) و جملات غلط را با حرف (غ) مشخص کنید:

1. گرما خود بخود می تواند از جسم سرد به جسم گرم منتقل شود. (         )

2. در اثر افزایش دمای یک جسم ، انرژی جنبشی ذرات آن جسم افزایش می یابد (        )

3. در اثر انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد انرژی درونی جسم گرم افزایش می یابد. (     )

4. رسانایی گرمایی در مایعات کمتر از جامدات است.(       )

5. رسانایی گرمایی در مایعات کمتر از جامدات است. (          )

6. در هنگام شب نسیم از دریا به ساحل می وزد. (        )

7. انتقال گرما در فلزات به روش همرفت از طریق جنبش مولکول ها صورت می گیرد. (     )

8. هر چه دمای یک جسم بیشتر باشد انرژی که از آن به محیط تابش می شود بیشتر است. (      )

9. انتقال گرما در فلزات به روش رسانایی می باشد. (        )

10.  در یخچالها و سرد خانه ها ، سرد سازی با استفاده از تبخیر مایعات انجام می شود. (      )

11. گرما یک ماده نامرئی است. (         )

12. انرژی درونی هر ماده به مقدار انرژی جنبشی آن ماده بستگی دارد. (        )

13.  گرمای نهان انجماد هر جسم با گرمای نهان ذوب آن مساوی است. (       )

14. در انتقال گرما به روش رسانایی ، به وجود ماده نیازی نیست. (          )

15. رسانایی گرمایی گاز ها کم تر از مایعات است. (      )

16. جرم حجمی چوب پنبه از آب بیش تر است. (    )

17. گرم کدرن یک ماده همیشه باعث بالا رفتن دمای آن می شود. (       )

18. در یخچال ، سرد سازی به وسیله ی گاز فریون صورت می گیرد. (      )

گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید:

1.    در کدام ماده زیر انتقال گرما به روش رسانایی بیشتر است؟

الف) میله چوبی                                  ب) میله مسی                

    ج) میله شیشه ای                                 د) میله پلاستیکی  

2.    مفهوم یک ژول انرژی کدام است؟

الف) یک وزنه صد گرمی را یک سانتی متر بالا ببریم.

ب) یک وزنه یک گرمی را یک متر بالا ببریم.

ج) یک وزنه یک کبلوگرمی را یک متر بالا ببریم .

د) یک وزنه صد گرمی را یک متر بالا ببریم.

3. انتقال گرما در کدام روش های زیر با سرعت نور صورت می گیرد؟

الف) رسانای                       ب) همرفت              ج) تابش                   د) هیچکدام    

4.تابش گرمایی برای کدامیک از سطح های زیر جنس و دمای یکسانی دارند بیش تر است؟

الف) صیقلی و براق       ب) سیاه و مات           ج) سفید رنگ         د) قرمز رنگ  

5. در مدتی که آب صفر درجه یخ می بندد

الف) گرما از دست می دهد                       ب) گرما می گیرد

ج) دمای آن افزایش می یابد                      د) دمای آن کاهش می یابد.

6. در کدام یک از روش های زیر انتقال گرما همراه با جابجایی مولکول های ماده صورت می گیرد؟

الف) همرفت             ب) تابش          ج) رسانایی             د) همرفت و رسانایی

7. گرمای نهان ذوب یک ماده نسبت به گرمای نهان انجماد همان ماده چگونه است؟

الف) گرما ذوب بیشتر از گرمای انجماد است.

ب) گرمای انجماد بیش تر از گرمای ذوب است.

ج) گرمای ذوب نصف گرمای انجماد است.

د) گرمای ذوب برابر گرمای انجماد است. 

8. در موتور اتومبیل ، در کدام مرحله مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر می شوند؟

الف) فشرده شدن             ب) آتش گرفتن          ج) خروج دود               د) مکش

9. گرمای خورشید به چه روشی منتقل می شود؟

الف) رسانایی              ب) تابش            ج) همرفت              د) جابجایی

10. کدام انرژی به جنبش ذرات تشکیل دهنده ی هر ماده مربوط می شود؟

الف) انرژی گرمایی                          ب) انرژِ الکتریکی                                      ج) انرژِ شیمیایی                                 د) انرژی پتانسیل

11. واحد اندازه گیری گرما چه نام دارد؟

الف) هرتز                      ب) ژول                       ج) کالری               د) کیلوگرم

12. هر چه ذرات سازنده ی یک ماده بیش تر و انرژی هر ذره زیادتر باشد ، ……. آن ماده بیش تر است.

الف) انرژی جنبشی                              ب) انرژی پتانسیل                       

   ج) انرژِی  درونی                               د) انرژی شیمیایی

13.هر چه سرعت حرکت ذرات یک ماده بیش تر باشد، ……… آن ماده بیش تر است.

الف) گرمای                                  ب) گرمای نهان ذوب                        

   ج) دمای                                       د) گرمای نهان تبخیر

14.رسانایی گرمایی کدام یک از مواد از همه بیش تر است؟

الف) لاستیک                   ب) کربن                ج) آهن                  د) گاز نیتروژن

15. انتقال گرما در فلزات به چه روشی صورت می گیرد؟

الف) رسانایی                ب) همرفت             ج) تابش                  د) جابجایی

16. در کدام یک از مواد زیر ، انتقال گرما به روش همرفت صورت نمی گیرد؟

الف) هوا                   ب) آب                ج) یخ                د) بخار آب

17. اساس سرد سازی در یخچال کدام تغییر حالت است؟

الف) میعان               ب) تبخیر                  ج) انجماد                د) ذوب

به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

1.    الف) انرژی درونی چیست؟

ب) انرژی درونی هر ماده به چه چیزهایی بستگی دارد؟

2.انرژی پتانسیل هر یک از ذرات سازنده ی یک ماده چگونه به وجود می آید؟

3.الف) گرما چیست؟

   ب) در اثر انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد ، انرژِی درونی این دو جسم چه تغییری می کند؟

ج) واحد اندازه گیری گرما چیست؟

4. دما چیست؟ توضیح دهید که چرا همیشه با دادن گرما به یک ماده ، دمای آن افزایش نمی یابد؟

5. الف) گرمای نهان ذوب و گرمای نهان انجماد را تعریف کنید.

     ب) آیا می توان گفت که گرمای نهان ذوب هر ماده با گرمای نهان انجماد آن ماده برابر است؟

6. انتقال گرما به روش رسانایی چگونه صورت می کیرد؟ توضیح دهید.

7. چرا رسانایی گازها کم تر از مایعات است؟ توضیح دهید؟

۸.  در روش همرفت ، گرما به چه صورتی انتقال می یابد؟

9. چگالی یک جسم را تعریف کنید و واحد آن را بنویسید.

10. چرا اگر چگالی جسمی از آب بیش تر باشد در آب فرو می رود؟

11. علت پیدایش جریان همرفتی را توضیح دهید.

12. برای ایجاد جریان همرفتی در یک ماده چه شرایطی لازم است؟

13.چرا در جامدات گرما به روش همرفت منتقل نمی شود؟

14. در روش ، تابش ، گرما چگونه انتقال می یابد؟

15. چگونه دو جسم گرم و سرد که در کنار هم قرار می گیرند، به دمای تعادل می رسند؟ توضیح دهید.

16. انتقال گرما به روش تابش چه تفاوتی با انتقال گرما از راه های دیگر دارد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

17. در یک روز سرد زمستانی پوشیدن لباس پشمی تیره رنگ بهتر است یا لباس پشمی روشن ؟ چرا؟

18.شوفاژ به چه روشی محیط را گرم می کند؟ توضیح دهید.

19. پنچره ی دو لایه چگونه از هدر رفتن گرما جلوگیری می کند؟

20. چرا سرد سازی معمولا با استفاده از تبخیر مایعات صورت می کیرد؟

21. در خانه های قدیمی قسمتی به نام آب انبار وجود داشت که از آن برای سرد نگه داشتن آب و جلوگیری از فساد بعضی از مواد غذایی استفاده می کردند. آیا می توانید علت سرد بودن هوای آب انبار را توضیح دهید؟

22.سرد سازی در یخچال چگونه صورت می گیرد؟ به طور کامل توضیح دهید.

23. ماشین گرمایی چیست؟

24. چرا به موتور اتومبیل ، موتور چهار زمانه گفته می شود؟

25. طرز کار موتور جت را بنویسید.

26. چرا موتور موشک ها می توانند در خارج از جو زمین مورد استفاده قرار بگیرند؟

27. هنگامی که یک قطعه آهن داغ را درون یک ظرف آب می اندازیم ، چه تغییری در انرژی درونی آنها روی می دهد؟ چرا؟

28. وقتی می گوییم گرمای نهان تبخیر یک گرم آب برابر 2250 ژول است.یعنی چه؟

29. در وسایل جدید گرم و سرد سازی از وسیله ای به نام فن ( پروانه ) استفاده می شود. به نظر شما فایده ی این قسمت در این وسایل چیست؟

30. الف) اگر در نزدیکی یک شومینه مثلا در فاصله ی 50 سانتی متری از آن قرار بگیریم گرمای شومینه از چه راهی به ما انتقال پیدا  می کند؟

     ب) در فاصله ی 2 متری از شومینه گرما از چه راهی به ما انتقال می یابد؟

 

  

 

 

 

 

 

 

 

[ سه شنبه هفدهم شهریور 1388 ] [ 4:23 ] [ سهیلا گلشن ] [ ]
درباره وبلاگ
آرشيو مطالب

كد تغيير شكل موس

mouse code

كد ماوس